Mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la hirotonirea întru episcop a arhim. Ioan Casian Tunaru

 

 

„Dumnezeu ne-a mântuit şi ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după a Sa hotărâre şi după harul ce ne-a fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor…

Deci, de se va curăţi cineva pe sine, va fi vas de cinste, sfinţit, de bună trebuinţă stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun”.

(II Timotei I, 9; II, 21)

 

Înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop Nicolae,

Înalţi Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,

Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

 

 

Cu bucurie duhovnicească păstrăm amintirea zilei de duminică, 14 iulie 2002, în Duminica a III-a după Rusalii - a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic – când în Catedrala Ortodoxă Română din Montréal, Canada, cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, am înmânat cârja arhipăstorească şi am înscăunat pe Înalt Prea Sfinţitul Dr. Nicolae Condrea în scaunul de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, înconjurat de ceilalţi ierarhi din cadrul Sfântul Nostru Sinod, în prezenţa ierarhilor celorlalte Biserici Ortodoxe surori care au coliturghisit cu acest sfânt prilej, a clericilor şi credincioşilor acestei Arhiepiscopii, invitaţi din România şi din alte ţări, precum şi a înaltelor personalităţi din viaţa bisericească şi din viaţa publică locală.

Prin lucrarea Sfântului Duh, actul solemn şi sfânt care a fost hirotonia şi întronizarea Înalt Prea Sfinţitului Nicolae ca arhiepiscop al credincioşilor ortodocşi români din America şi Canada a reprezentat momentul canonic de maximă valoare în viaţa Bisericii Mame şi chiar a Ortodoxiei, dar mai ales în viaţa Eparhiei, fiind momentul începutului rectitoririi Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.

Consolidarea şi creşterea ei a fost o urmare firească a conlucrării noului arhiepiscop cu preoţii şi credincioşii din cuprinsul Arhiepiscopiei. Mărturie în acest sens avem schimbarea sediului Centrului Eparhial din Detroit în oraşul Chicago, unde, în data de 9 decembrie 2003, Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada a devenit proprietara unui ansamblu imobiliar alcătuit dintr-o biserică, o clădire cu trei etaje pentru birouri, săli de întrunire şi casă parohială, amenajată ulterior ca reşedinţă a Arhiepiscopului.

Faptul că la scurt timp, în anul 2004, după organizarea şi amenajarea spaţiilor, pentru prima dată la noul Centru Eparhial s-a întrunit Congresul Arhiepiscopiei, care a hotărât demararea de ample activităţi administrative, precum şi organizarea de evenimente culturale sau bisericeşti, demonstrează atât implicarea responsabilă a ierarhiei bisericeşti în bunul mers al vieţii Eparhiei, cât şi asumarea împlinirii misiunii încredinţate, pe măsura aşteptărilor fraţilor ortodocşi români care imigrează în număr tot mai mare în S.U.A. şi Canada.

În prezent, Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada, organizată cu peste o jumătate de veac în urmă, cuprinde 58 de parohii şi misiuni şi un Centru Eparhial organizat şi ca parohie la Chicago. Este un câmp de acţiune impresionant, dar, spre slava lui Dumnezeu, se întrezăreşte o activitate rodnică, îmbucurătoare pentru viitorul eparhiei noastre româneşti de dincolo de ocean.

Momentul hirotoniei şi întronizării Înalt Prea Sfinţitului Nicolae a reprezentat o încununare a eforturilor depuse în timpul adecvat căutărilor celui mai potrivit păstor duhovnicesc, ţinând cont de întregul context istoric, social şi cultural existent, dar şi a rugăciunilor clerului şi credincioşilor ortodocşi români din America şi Canada.

Dar iată că astăzi, 2 iulie 2006, când Biserica noastră Ortodoxă Română prăznuieşte pe „atletul lui Hristos”, pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, apărătorul credinţei ortodoxe şi al neamului nostru românesc, părintele şi modelul prin excelenţă al românilor de pretutindeni, are loc în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de către un sobor de ierarhi hirotonia întru episcop a Prea Cuviosului Arhimandrit Ioan Casian Tunaru, fiind ales pentru postul de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, cu titulatura P.S. Ioan Casian de Vicina.  

Acest eveniment deosebit, al hirotoniei celui care va fi cel mai apropiat colaborator al Înalt Prea Sfinţitului Nicolae Condrea, Întâistătătorul Arhiepiscopiei, în calitatea sa de Episcop-Vicar, eveniment ce încununează lucrările Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada desfăşurate şi în acest an la Centrul Eparhial de la Chicago, va da un nou impuls vieţii şi activităţii misionar-pastorale în cadrul Arhiepiscopiei.

Suntem încredinţaţi că Prea Sfinţitul Ioan Casian de Vicina, cu ajutorul lui Dumnezeu şi bucurându-se de o reală susţinere din partea fiilor duhovniceşti ai Eparhiei, îşi va aduce obolul personal în lucrarea de întărire a credinţei creştine ortodoxe a credincioşilor români aflaţi departe de patria străbună şi de păstrare a identităţii lor etnice, spirituale şi culturale, de menţinere a tradiţiilor străbune şi îmbunătăţire a relaţiilor frăţeşti, precum şi în realizarea unităţii vieţii religioase a tuturor românilor de pe continentul american.

De asemenea, avem convingerea că Prea Sfinţia Sa va oferi întregii lumi o mărturisire preţioasă a valorilor Bisericii Ortodoxe Române, în contextul unei lumi care pierde treptat reperele creştine fundamentale şi se depărtează de învăţăturile Bisericii lui Hristos, cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică.

La acest moment istoric, rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, ,,Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, veşnică mângâiere şi bună nădejde, gătind cununa dreptăţii, pe care o va da în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Timotei IV, 8), să mângâie sufletul şi inima noului arhipăstor, Prea Sfinţitul Ioan Casian de Vicina, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, şi să-l întărească, la tot lucrul şi cuvântul bun al Adevărului.

         Îl îmbrăţişăm în numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi-i transmitem cele mai bune urări de rodnice împliniri în activitatea pastoral-misionară, încredinţându-l, în ascultare, iubirii frăţeşti a Înalt Prea Sfinţitului Nicolae, Întâistătătorul Eparhiei.

         Cu părintească binecuvântare,

 

 02.07.2006

T E O C T I S T

 

ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,

MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,

LOCŢIITOR AL CEZAREEI CAPADOCIEI

 ŞI

PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE